+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym i IŁ-PIB są określane warunki wykonania badań, takie jak zakres badań, wymagana dokumentacja obiektu przeznaczonego do badań, miejsce badań, termin zakończenia, forma przekazania Zamawiającemu wyników badań, koszt i forma płatności za wykonane prace oraz tryb postępowania w przypadku uzyskania wyników negatywnych i konieczności powtórzenia badań.

Do sporządzenia umowy w sprawie badań konieczne są:

  • określenie badanego obiektu (nazwa, typ, wersja),
  • określenie rodzaju lub celu badań,

oraz następujące dane Zamawiającego:

  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • NIP,
  • KRS (jeżeli dotyczy).