+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Profil Zakładu

Zakład Technologii i Zastosowań Internetu powstał w Instytucie Łączności w 2010 roku. W ramach zakładu prowadzone są badania i prace rozwojowe w zakresie istniejących oraz nowych architektur sieci telekomunikacyjnych (w tym sieci 5G, Future Internet, IaaS itp.), protokołów i aplikacji (m.in. w obszarze Internetu Rzeczy, dystrybucji multimediów itp.) oraz technologii (m.in. blockchain).

 

Kompetencje

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się obecnie na następujących obszarach:

 • analiza i badania nowych architektur sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G oraz badania możliwości zastosowaniem nowych technologii w tych sieciach;
 • badania związane z aplikacjami wykorzystującymi nowe technologie i sieci telekomunikacyjne, w tym: aplikacje multimedialne w sieciach 5G, Internet Rzeczy, Inteligentne Budynki, Inteligentne Miasta itp.;
 • badania związane z zastosowaniem nowych technologii (blockchain, wirtualizacja funkcji sieciowych itp.) w aplikacjach;
 • projektowanie, aranżacja i testowanie sieci eksperymentalnych, przeznaczonych do realizacji różnych scenariuszy testowania urządzeń i aplikacji;
 • analiza i badania efektywności protokołów komunikacyjnych;
 • planowanie i wymiarowanie sieci telekomunikacyjnych;
 • projektowanie, wdrażanie, testowanie i zarządzanie zdalnym dostępem do wirtualnych zasobów sieci testowych;
 • badania i projektowanie narzędzi symulacyjnych.

 

Projekty bieżące

 1. MONALIS (Monitoring and control of QoE in large scale media distribution architectures - Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w multimedialnych systemach dystrybucji dużej skali) projekt realizowany w ramach inicjatywy Celtic-Plus (Eureka). W ramach projektu opracowywane są narzędzia wykorzystujące analizę Big Data do oceny postrzeganej przez użytkownika jakości materiału multimedialnego (QoE, Quality of Experience). Źródłem danych do analiz jest rozproszona platforma pomiarowa, realizująca pomiary i gromadząca dane statystyczne na różnych poziomach sieci transmisji danych oraz w obszarach sieci administrowanych przez różne podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw.

 

Projekty zakończone

 1. IDSECOM (ID-based SEcure COMmunications system for unified access in IoT). Projekt realizowany w ramach dwustronnej współpracy z Uniwersytetem Luksemburskim miał na celu opracowanie bezpiecznej platformy do zarządzania obiektami i usługami w środowisku Internetu Rzeczy. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na adresacji wykorzystującej nazwy nadawane przez użytkownika urządzeniom IoT oraz zapewnia samoorganizację sieci tych urządzeń w ramach struktury inteligentnego budynku, link: (https://idsecom.itl.waw.pl/)

 2. DELTA (Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events) Celem projektu realizowanego wraz z partnerami z Polski, Francji, Włoch i Cypru było opracowanie nowego Systemu Dystrybucji Mediów, którego cechą charakterystyczną jest wrażliwość na przesyłany materiał oraz możliwości urządzenia końcowego, wykorzystywanego przez użytkownika. Komponentami zaproponowanego rozwiązania są: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM), link: (http://www.delta-project.net/)

 3. PL-LAB2020 – Projekt finansowany ze środków POIG (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) w ramach działania 2.3.1 miał na celu rozbudowę infrastruktury badawczej przeznaczonej do badań nad rozwojem Internetu Przyszłości, prowadzonych w ramach programu Horizon 2020. W ramach projektu udostępniono zasoby dla eksperymentów z obszaru ICT o charakterze niekomercyjnym, link (http://www.pllab.pl)

 4. ALICANTE (MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments). Projekt ALICANTE był realizowany w konsorcjum naukowym złożonym z 20 europejskich podmiotów w ramach FP7. Celem projektu było opracowanie nowej architektury, pozwalającej na tworzenie w Internecie Przyszłości wydzielonych ekosystemów przekazu mediów. Celem takiego ekosystemu jest stworzenie możliwości dla użytkowników końcowych i dostawców treści/usług uczestniczenia w procesie tworzenia, udostępniania i dostarczania zarówno tradycyjnych, jak i nowych usług skupionych wokół przekazu treści multimedialnej. Z punktu widzenia użytkownik końcowego, zasadniczą korzyścią jest zapewnienie dostępu do usług multimedialnych, odpowiednio dostosowanych do jego aktualnego kontekstu.

 5. IIP (Inżynieria Internetu Przyszłości). Celem projektu IIP realizowanego wspólnie przez polskie ośrodki badawcze było opracowanie innowacyjnych rozwiązań z punktu widzenia rozwoju Internetu. W kontekście migracji do nowej wersji protokołu IP (IPv6), prace skupiały się nad metodyką dla ewolucyjnego zastąpienia w sieci krajowej obecnej wersji IP (IPv4) przez protokół IPv6 oraz zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i usług wynikających z IPv6. W ramach koncepcji Internetu Przyszłości, celem było opracowanie i przetestowanie propozycji nowej architektury opartej na wirtualizacji zasobów wraz z nowymi mechanizmami i algorytmami dotyczącymi istotnych aspektów działania sieci.

 

Pracownicy

Kierownik Zakładu: dr inż. Piotr Krawiec
  prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski
  dr inż. Piotr Wiśniewski
  mgr inż. Mariusz Gajewski
  mgr inż. Waldemar Latoszek
  mgr inż. Konrad Sienkiewicz
  mgr inż. Maciej Sosnowski