+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Ważną częścią prac Zakładu było stworzenie, a obecnie rozwijanie oraz realizowanie projektów:

 • widok.gov.pl - portal analityczny administracji publicznej. Portal to nie tylko statystyka e-usług administracji publicznej, ale też docelowo narzędzie do kształtowania strategii rozwoju cyfrowej administracji;
 • System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – służący do zbierania danych o infrastrukturze szerokopasmowej;
 • System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (SIST) – służący do zbierania informacji o istniejących i planowanych systemach teleinformatycznych;
 • System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) – służący do monitorowania projektów dotyczących regionalnych sieci szerokopasmowych pod kątem rzeczowo-finansowym oraz postępów w budowie sieci.
 • System Informacyjny o Projektach (SIP) – służący do monitorowania i kontroli projektów z 7. osi POIG.

W zakładzie realizowane są także analizy i prace eksperckie w zakresie:

I. Informatyzacja Państwa, np.:

 • Raport „Informatyzacja Państwa”, w którym dokonano przeglądu działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie szerokorozumianej informatyzacji państwa, wraz z weryfikacją ich skuteczności.
 • Raport „Mobilne Państwo”, w którym przedstawiono zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie i przedsiębiorstwach w zakresie wykorzystania technik ICT, w tym wykorzystania urządzeń i technik mobilnych, zarówno w warstwie telekomunikacyjnej (telco) i sprzętowej, jak i aplikacyjnej (IT).

II. Informacje geoprzestrzenne, np.:

 • Zasady numeracji budynków i lokali – przykłady rozwiązań na rynku międzynarodowym.
 • Geoprzestrzenne i graficzne opracowanie dotyczące stanu dostępu do Internetu placówek oświatowych i gospodarstw domowych

III. E-społeczeństwo, np.:

 • Inteligentne miasta (Smart Cities) na progu technologii 5G. Przegląd stanu wiedzy i koncepcja wykorzystania 5G dla rozwoju Smart Cities na terenie Trójmiasta. (współudział z zakładem Z-8)

IV. Problemy regulacyjne, współpraca międzyoperatorska, usługi, bezpieczeństwo, technologie, rynek – wsparcie administracji publicznej i operatorów, np.:

 • Analiza możliwości realizacji krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do numeru alarmowego 112.
 • Raport dotyczący usług opartych o istniejącą i przyszłą infrastrukturę sieciową DIALOG S.A. Aspekty prawno-ekonomiczne. (z roczną aktualizacją w latach 2010-2017)
 • Analiza technicznej możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS).
 • Analiza zmierzająca do wypracowania zasad przepisów regulujących realizację usługi przenośności numeru oraz realizację połączeń do numerów alarmowych w sygnalizacji SIP (Session Initiation Protocol).
 • Analiza uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate.
 • Analiza zmierzająca do wypracowania możliwych rozwiązań technicznych i prawnych umożliwiających wyeliminowanie/ograniczenie negatywnych zjawisk takich jak np. zjawisko simboxingu (nadużycia telekomunikacyjne).

Pracownicy Zakładu Z-2 wnieśli istotny wkład w prace prowadzone w innych zakładach IŁ, takie jak:

 • Aktualizacja bazy informatycznej SIIS utworzonej w ramach projektu SIPS, z której korzysta UKE (praca realizowana w Zakładzie DIT)
 • Utrzymanie trwałości projektu SIPS (praca realizowana w Zakładzie DIT)
 • Wsparcie eksperckie na rzecz MC przy ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w II naborze Działania 1.1 POPC(praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Wsparcie merytoryczne, naukowe, badawcze i techniczne w zakresie realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Badanie preferencji odbiorców transmisji na żywo mającej na celu uzyskanie najlepszego wrażenia rzeczywistego udziału widza małego kina w wydarzeniu kulturalnym (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Zapewnienie multimediów na potrzeby informacyjno-szkoleniowe Ministerstwa Cyfryzacji i podmiotów mu podległych(praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Usługi multimedialne Laboratorium Audiowizualnego (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Wsparcie KGP we wdrażaniu RAV (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Analiza potrzeb i możliwości zastosowania norm z obszaru ICT jako wsparcia prac legislacyjnych oraz rozwojowych Ministerstwa Cyfryzacji (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Utrzymanie rezultatów projektu System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) (praca realizowana w Zakładzie DRP)
 • Założenia techniczne i studium wykonawcze Projektu Pilatożowego mobilnej infrastruktury 5G dla potrzeb Smart City oraz Industry 4.0 (praca realizowana w Zakładzie Z-8)

Pracownicy Zakładu Z-2 brali udział w charakterze ekspertów w ocenie merytorycznej II stopnia wniosków złożonych w ramach drugiego naboru projektów dla działania 1.1 POPC, w pracy pt. Wsparcie eksperckie na rzecz MC przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

Zakład Z-2 ma też znaczący udział w działalności publikacyjnej IŁ-PIB.

Tytuły opublikowanych artykułów:

 1. Michalski: Modele chmury obliczeniowej; Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2017
 2. Michalski: Wybrane aspekty wdrożenia usług e-administracji w modelu chmury obliczeniowej; Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne nr 7/2017
 3. Michalski: Tworzenie chmury obliczeniowej na podstawie centrum przetwarzania danych; Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne nr 10/2017
 4. Michalski: Integrowanie chmur obliczeniowych na przykładzie wybranych rozwiązań firmowych; Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne nr 11/2017
 5. Piotr Grajkowski: Patriotyzm gospodarczy w Społeczeństwie Informacyjnym; Przegląd Telekomunikacyjny Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2017.
 6. Magdalena Olender-Skorek, Marek Sylwestrzak, Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki: Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej – w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego; Ekonomiczne Problemy Usług nr 1/2017 (126/1), s. 267–276, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017
 7. Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak: Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE, stan zaawansowania według wskaźników UPU; Ekonomiczne Problemy Usług nr 1/2017 (126/2), s. 427–437, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017,.
 8. Anna Stolarczyk: Wykorzystanie e‑usług – społeczne potrzeby i ograniczenia; Ekonomiczne Problemy Usług nr 1/2017 (126/2), s. 259–267, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017
 9. Piotr Grajkowski: e-VAT – uproszczenie i uszczelnienie systemu VAT; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica Pomerania,
 10. Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk: Impact of selected factors on the cross-border price of postal parcels in the European Union; European Journal of Service Management, Uniwersytet Szczeciński
 11. Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak: Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e‑administracją; Ekonomiczne Problemy Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017
 12. Anna Stolarczyk: Kapitał ludzki – szanse i wyzwania w kontekście rozwoju koncepcji Industrie 4.0; Nierówności Społeczne i Wzrost Gospodarczy – w stronę modernizacji kapitału ludzkiego, z. 51.

Pracownicy Zakładu Z-2 aktywnie uczestniczyli w konferencjach wygłaszając referaty.

Tytuły referatów:

 1. Piotr Grajkowski: Patriotyzm gospodarczy w Społeczeństwie Informacyjnym, referat wygłoszony podczas konferencji pn. Jakiego patriotyzmu oczekuje Polska?, Organizator – Starostwo Powiatowe w Wołominie, Ossów, 7 lutego 2017 r.
 2. Jerzy Paczocha: Transformacja krajowej sieci telekomunikacyjnej z technologii TDM, na IP w aspekcie usługowym, regulacyjnym, technicznym i bezpieczeństwa, referat wygłoszony podczas konferencji Polish Network Operators Group 18, Warszawa, 6–7 marca 2017 r. Organizator – PROIDEA sp. z o.o.
 3. Piotr Grajkowski: e-VAT – uproszczenie i uszczelnienie systemu VAT, referat wygłoszony podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego. Quo vadis Polsko cyfrowa? Szczecin, 11 maja 2017 r. Organizator - Katedra Społeczeństwa Informacyjnego WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego
 4. Marek Sylwestrzak: Wpływ wybranych czynników na cenę transgranicznych paczek pocztowych w Unii Europejskiej, referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości”. Szczecin, 18–19 października 2017r.