+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Warunki dotyczące korzystania z artykułów publikowanych w czasopismach wydawanych przez Instytut Łączności

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest właścicielem majątkowych praw autorskich do artykułów stworzonych przez jego pracowników opublikowanych w wydawanych przez Instytut czasopismach. Opublikowane artykuły podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie wymaga zezwolenia przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:

 1. przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
 2. zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

 1. udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;
 2. sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;
 3. udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

Wolno rozpowszechniać utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji.

W rozumieniu ustawy utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

W zakresie nieobjętym powyższym ustawowo dozwolonym użytkiem utworów, wprowadzenie przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy do sieci Internet tych artykułów, do których przysługują mu majątkowe prawa autorskie (stworzonych przez pracowników Instytutu) opublikowanych w wydawanych przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czasopismach należy rozumieć jako ofertę zawarcia umowy licencyjnej, na warunkach określonych poniżej. Przez pobranie lub zwielokrotnienie artykułu dochodzi w sposób dorozumiany do zawarcia z osobą korzystającą (Licencjobiorcą) umowy licencyjnej na następujących warunkach:

 1. udzielana licencja ma charakter niewyłączny i nieodpłatny;
 2. licencja nie obejmuje udostępniania lub rozpowszechniania artykułów w sposób mogący narażać Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy na szkodę lub zagrażać dobremu imieniu Instytutu;
 3. licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. artykuły opublikowane w wydawanych przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czasopismach udostępnione są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej wprost lub w sposób dorozumiany oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Całkowite ryzyko związane z używaniem lub innym korzystaniem z artykułów spoczywa na Licencjobiorcy;
 5. Licencja nie obejmuje jakiegokolwiek użytku obejmującego zmianę formy lub treści artykułu. Licencjobiorca nie może dokonywać zmian formy lub treści artykułu, w tym w szczególności nie może usuwać informacji o pierwotnym miejscu publikacji artykułu, Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym jako wydawcy, o autorze, prawach autorskich lub w jakikolwiek sposób zmieniać formy lub zawartości pliku w formacie PDF, w jakiej artykuł został udostępniony przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.
 6. Licencjobiorca powinien w przypadku ponownej publikacji, cytowania lub odwoływania się do artykułu opublikowanego w wydawanym przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czasopiśmie wskazywać na imię i nazwisko autora artykułu oraz czasopismo, w którym artykuł ten został pierwotnie opublikowany.
 7. Warunki umowy licencyjnej zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku niezgodności pomiędzy wersjami językowymi, podstawą wykładni jest wersja polska.