+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne jest kwartalnikiem o zasięgu krajowym, prezentującym:

 • informacje o bieżących problemach, tematach badawczych i osiągnięciach naukowych w zakresie techniki, ekonomiki oraz organizacji w dziedzinie telekomunikacji i w technikach informacyjnych;
 • informacje o kierunkach rozwojowych we wszystkich obszarach dziedziny zainteresowań;
 • interdyscyplinarne problemy naukowe i techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego;
 • zagadnienia związane z kształceniem i podwyższaniem kwalifikacji we wspomnianych dziedzinach.

Na łamach kwartalnika są zamieszczane artykuły zamawiane i artykuły zgłaszane przez autorów oraz komunikaty i różnorodne informacje. Wszystkie artykuły są recenzowane. Czasopismo  znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 2 punkty.

Wskazówki ogólne - artykuł powinien być dostarczony do redakcji w postaci elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Redakcja akceptuje pliki w Word. Oprócz pliku źródłowego, należy dostarczyć również formę pdf artykułu.

Tekst artykułu powinien być poprzedzony tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora, streszczeniami oraz słowami kluczowymi w językach polskim i angielskim. Dopuszcza się najwyżej dwa poziomy śródtytułów.

Streszczenia powinny wyrażać najważniejsze myśli zawarte w artykule zapisane w formie bezosobowej, a ich objętość nie powinna przekraczać 100 słów.

Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu. Pozycje powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania i kolejno ponumerowane. Bibliografia powinna zawierać następujące elementy opisu bibliograficznego: nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł pracy, a ponadto w pozycjach książkowych - miejsce wydania, wydawcę i rok wydania, natomiast w przypadku czasopism - tytuł czasopisma, rok wydania, tom, rocznik, zeszyt, numer, stronice. Znaki interpunkcyjne należy stosować według niżej podanych przykładów:

 • książka:
  Schneier B.: Kryptografia dla praktyków. Warszawa, WNT, 1995
 • praca zbiorowa:
  Krajewski A.: Obowiązki zakładu pracy i pracownika. W: Nowe prawo pracy. Red. R. Korolec, J. Pacho. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975, s. 218-254
 • czasopismo:
  Kałkusińska L., Kobus R.: Koncepcja utrzymania sieci abonenckich. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 1994, nr 9, s. 510-515

Przypisy powinny być kolejno numerowane i umieszczane na stronie, gdzie znajduje się odniesienie. Zaleca się umiar w stosowaniu przypisów.

Rysunki i tabele powinny być wykonane komputerowo, ponumerowane kolejno i załączone poza tekstem - na oddzielnych stronach; na marginesie wydruku tekstu powinny być zaznaczone miejsca ich włamania.
Dopuszcza się dostarczenie fotografii na papierze. Powinny one być wykonane na papierze błyszczącym, zalecane w formacie pocztówkowym.

W celu sporządzenia krótkiej notki o autorze do artykułu należy dołączyć informację zawierającą: tytuły naukowe i zawodowe autora, informację o uprawianej dziedzinie (dwa, trzy zdania ze wskazaniem miejsca pracy) oraz adres do korespondencji, także adres elektroniczny.

Po uzyskaniu recenzji autor otrzymuje recenzję i stanowisko redakcji, po czym opracowuje i przesyła w ciągu 10 dni poprawioną wersję artykułu. Nie dopuszcza się zmian merytorycznych artykułu wykraczających poza zmiany uzasadnione stanowiskiem recenzenta.
Po opracowaniu redakcyjnym oraz przeprowadzeniu składu i łamania autor dokonuje korekty autorskiej, powinien ją wykonać w czasie 7 dni od otrzymania materiału. W przypadku niezwrócenia korekty w terminie korektę przeprowadzi Redakcja.

Copyright - artykuł przekazany do redakcji nie powinien być ani opublikowany w innym czasopiśmie, ani równocześnie oferowany do opublikowania innemu wydawcy. Po zaakceptowaniu artykułu do druku następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na takich polach eksploatacji, jak: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką i rozpowszechnianie (reprodukcja trwała - wprowadzenie do obrotu). Bez zgody Wydawcy artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci, ani tłumaczony.

Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.