+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2018

Ewa Kapuściarek
Podziękowanie
[ Bibtex Plain ]
Paweł Woźniak
Instytut Radiotechniczny 1928–1934
90 lat temu założona została pierwsza polska jednostka badawcza w dziedzinie radiotechniki – Instytut Radiotechniczny w Warszawie. Artykuł przedstawia historię powstania tej pionierskiej instytucji. Omówiona została sytuacja polskiej radiotechniki po 1918 r., inicjatorzy i proces organizacji Instytutu Radiotechnicznego oraz jego struktura i działalność w latach 1929–1934.
[ Bibtex Plain ]
Bolesław Orłowski
Profesor na trudne czasy
Artykuł poświęcony działalności prof. Janusza Groszkowskiego i jego uczniów.
[ Bibtex Plain ]
Rafał Pawlak
Pole elektromagnetyczne – źródła, regulacje i pomiary
W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane ze środowiskiem elektromagnetycznym, naturalnymi i wytwarzanymi przez człowieka źródłami pola elektromagnetycznego (PEM). Następnie omówiono zagadnienia prawnej ochrony człowieka i środowiska przed PEM, zarówno na poziomie wymagań europejskich, jak i polskich. Scharakteryzowano wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. odnoszące się do wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i metod sprawdzania dotrzymania tych poziomów, jednocześnie wskazując na istotne różnice w stosunku do unijnego zalecenia 1999/519/EC. Szczegółowo omówiono sposoby wykonywania pomiarów PEM w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów selektywnych częstotliwościowo w dziedzinie kodowej. Na koniec zwrócono uwagę na problem wyznaczania poziomów PEM w sieciach 5G.
[ Bibtex Plain ]
Piotr Krawiec, Jordi Mongay Batalla, Mariusz Gajewski, Konrad Sienkiewicz, Piotr Wiśniewski, Waldemar Latoszek
Instytut Łączności wobec wyzwań związanych  z wdrażaniem sieci 5G w Polsce
W artykule zaprezentowano korzyści gospodarcze płynące z wdrożenia nowej generacji sieci mobilnych,  tzw. sieci 5G, oraz omówiono wynikające z nich efekty społeczne, w tym spodziewany wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Następnie przedstawiono wyzwania związane z wdrażaniem 5G w Polsce. W głównej mierze wynikają one z obecności barier o charakterze technicznym, ekonomicznym i prawnym, które mogą spowolnić proces wdrażania 5G w Polsce. W artykule przedstawiono również inicjatywy mające na celu identyfikację barier wdrażania sieci 5G oraz potencjalne sposoby ich likwidacji. W tym kontekście przedstawiono działania Instytutu Łączności na rzecz wdrażania 5G w Polsce, w tym poprzez organizację prac w kierowanym przez Ministra Cyfryzacji Porozumieniu na rzecz Strategii „5G dla Polski” oraz uczestnictwo w projekcie 5G@PL realizowanym  w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – Gospostrateg”.
[ Bibtex Plain ]
Elżbieta Andrukiewicz, Nils Tekampe
Laboratorium Oceny Cyberbezpieczeństwa Instytutu Łączności – wymagania i wytyczne
Rozwój technologii telekomunikacyjnych zwiększa zapotrzebowanie na certyfikację bezpieczeństwa produktów
 i usług. W połączonych gospodarkach, w tym w szczególności w Unii Europejskiej, istotne znaczenie ma wzajemne uznawanie certyfikatów wydawanych na podstawie wiarygodnych i kompletnych ocen bezpieczeństwa. Obecnie jest to możliwe dzięki porozumieniom międzynarodowym, takim jak Common Criteria Recognition Agreement (CCRA) i Senior Officers Group Information Security – Mutual Recognition Agreement (SOG-IS MRA).
Proces certyfikacji produktu lub usługi składa się z dwóch etapów: ewaluacji (oceny), którą wykonują laboratoria oraz wydawania certyfikatów, które wykonują jednostki certyfikujące. Laboratoria przeprowadzające ewaluację muszą spełnić szereg kryteriów, określanych przez krajowe jednostki certyfikujące. W opracowaniu przeanalizowano wymagania i praktyki laboratoriów w krajach należących do porozumień międzynarodowych, zapewniających wzajemne uznawanie certyfikatów zgodnych z Common Criteria wraz z wnioskami i wytycznymi dla Laboratorium Oceny Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Łączności.
[ Bibtex Plain ]
Krzysztof Bronk, Michał Marszalec, Adam Lipka, Rafał Niski
Aktywność Instytutu Łączności na rzecz rozwoju  nowoczesnych systemów i technik satelitarnych
Od momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, zainteresowanie krajowych firm i instytucji segmentem technik i systemów satelitarnych znacząco wzrosło. W niniejszym artykule opisano działania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) na tym polu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poszczególne części publikacji poświęcone są osobnym obszarom tematycznym podejmowanym przez IŁ, w tym: badaniom dostępności sygnałów GNSS na terenie Polski, standaryzacji i rozwojowi nowego systemu łączności na morzu VDES, pracom związanym z opracowaniem koncepcji polskiego satelity AIS/VDES oraz metrologii czasu.
[ Bibtex Plain ]
Ryszard Strużak, Ewa Kapuściarek, Maciej Grzybkowski, Adam Lipka, Wojciech Hałka, Władysław Moroń, Marek Jaworski, Janusz Sobolewski
Współpraca Instytutu Łączności z wybranymi  partnerami zagranicznymi
Artykuł przedstawia pokrótce historię międzynarodowej współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) w wybranych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych międzynarodowych konferencji, których był inicjatorem i organizatorem oraz w zakresie współpracy w ramach najważniejszych organizacji międzynarodowych (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ/RWPG).
[ Bibtex Plain ]