+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2016

Krzysztof Borzycki Paweł Gajewski Stanisław Dziubak
Monitoring pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej
Artykuł omawia zagrożenia dla pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnych sieci kablowych oraz metody monitoringu technicznego linii kablowych i obiektów bezobsługowych, zwłaszcza wykrywania i lokalizacji uszkodzeń kabli. Szczegółowo przedstawiono ograniczenia zasięgu i dokładności lokalizacji uszkodzeń kabli miedzianych i światłowodowych oraz opracowane w Instytucie Łączności elementy sprzętowe scentralizowanego systemu monitoringu SMIT.
[ Bibtex Plain ]
Anna Stolarczyk
Społeczny i gospodarczy aspekt realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego (perspektywa finansowa 2007–2013)
W artykule przedstawiono analizę realizacji projektów w ramach działań POIG, RPW i RPO poprzez pryzmat rozmieszczenia liczby i środków finansowych (wartości ogólnej oraz kwoty dofinansowania UE), zarówno na terenie całego kraju, regionów, jak i poszczególnych województw w latach 2012–2015. Podjęto próbę oceny, czy i w jakim stopniu, postęp w realizacji projektów i zaangażowane środki finansowe wpłynęły już na poprawę wybranych wskaźników charakteryzujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz, czy zmiana liczby podmiotów gospodarczych (głównie z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) realizujących projekty w ramach kategorii interwencji 10–15 miała wpływ na zmiany poziomu bezrobocia w analizowanym okresie. Artykuł stanowi również uzupełnienie informacji przedstawionych w artykułach dotyczących narzędzi wspierających realizację Agendy 2020, które powstały w Instytucie Łączności w ramach kończącego się projektu „System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” (SIPS).
[ Bibtex Plain ]
Marek Sylwestrzak Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki
Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publiczną w ramach 7. osi POIG
Artykuł prezentuje rozwój e-usług publicznych w Polsce w latach 2010–2015. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie projektów realizowanych w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które mają wspierać wzrost rozwoju e-usług publicznych w Polsce. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na znaczenie projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, którego systemy zapewniają wsparcie administracji rządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów.
[ Bibtex Plain ]
Magdalena Olender-Skorek
System SIRS jako unikalne źródło wiedzy na temat projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych
W artykule zaprezentowano użytkowe aspekty Systemu Informatycznego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS). W opisie funkcjonalności systemu skoncentrowano się na tych, które są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane przez administrację publiczną. Podkreślono unikalny charakter niektórych danych – m.in. interaktywnych map dotyczących dokumentacji powykonawczej, czy wykorzystanych narzędzi z grupy Business Intelligence weryfikujących poprawność danych. Całość opatrzono wnioskami z analizy danych zbieranych i przechowywanych w systemie.
[ Bibtex Plain ]
Wojciech Michalski
System SIST jako baza wiedzy o systemach teleinformatycznych administracji publicznej
Artykuł opisuje opracowany w Instytucie Łączności System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST, przeznaczony do wykorzystania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jako narzędzie do monitorowania rozwoju systemów, rejestrów i usług e-administracji. W SIST są zbierane informacje o systemach, rejestrach i usługach publicznych już wdrożonych do eksploatacji, będących w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji. Informacje dotyczą możliwości technicznych i funkcjonalnych systemów informatycznych oraz kosztów i sposobu finansowania inwestycji teleinformatycznych w sektorze publicznym. Gromadzone w nim informacje, po przetworzeniu, mogą być wykorzystane do prowadzenia analiz i prezentacji wskaźników pozwalających na ocenę stanu infrastruktury teleinformatycznej e-administracji i usług oraz perspektyw ich rozwoju.
[ Bibtex Plain ]