+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2015

Andrzej P. Wierzbicki
Techniki informacyjne a rynek i demokracja
Artykuł poświęcony jest krytyce popularnych poglądów odnośnie wpływu nowych technologii, zwłaszcza technik informacyjnych, na rynek i demokrację. Wykazuje, że techniki informacyjne wykorzystane do maksymalizacji zysku prowadzą jednak do wzrostu bezrobocia i rozwarstwienia społecznego, że rynek wysokiej techniki ma charakter oligopolistyczny z ukrytymi zmowami cenowymi oraz często prowadzi do powstania nowych monopoli. Artykuł dowodzi, że osiągnięcia technik informacyjnych są często wykorzystywane nieetycznie, prowadząc do korupcji rynku. Jednocześnie, toczą się ostre walki o to czy techniki informacyjne będą wykorzystane do wzmocnienia demokracji, zwłaszcza demokracji bezpośredniej, czy też posłużą jako argument przeciw demokracji.
[ Bibtex Plain ]
Andrzej P. Wierzbicki
Odpowiedzialność nauk informacyjnych wobec wyzwań rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego
Artykuł ten stanowi refleksję po konferencji Społeczeństwo Informacyjne na Rozstajach – Odpowiedź i Odpowiedzialność Nauk Informacyjnych, zorganizowanej przez Politechnikę Wiedeńską w czerwcu 2015 roku. Konferencja wskazuje na wzrost znaczenia informatyki społecznej, czyli współpracy transdyscyplinarnej nauk społecznych i informatyki wobec ważnych skutków społecznych rewolucji informacyjnej. Artykuł przedstawia też wnioski o percepcji referatu autora o przyszłości pracy w społeczeństwie informacyjnym na tej konferencji. Wielkie zainteresowanie nauk społecznych skutkami rewolucji informacyjnej jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, ale nadal dominuje w tych naukach niepełne i nieprecyzyjne rozumienie techniki, co wynika z braku nauczania dostatecznej liczby przedmiotów technicznych w programach uczelni humanistycznych i społecznych.
[ Bibtex Plain ]
Renata Śliwa
Przyczynek do badań na temat efektywności regulacji sektora telekomunikacyjnego
Artykuł jest częścią cyklu prezentującego różne podejścia do analizowania efektywności regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym. W niniejszej części opracowania zaprezentowano zarys propozycji badania efektywności regulacyjnej w sektorze telekomunikacyjnym z wykorzystaniem danych pierwotnych pozyskiwanych w ramach analitycznej metody hierarchicznej. W tle poruszanej problematyki zarysowano podejścia do analizy efektywności regulacji sektora telekomunikacyjnego, w tym efektywności regulatora, efektywności otoczenia regulacyjnego, czy podejścia „ocena skutków regulacji”.
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Zieliński
O perspektywach rozwoju sieciowych usług telewizyjnych
Artykuł opisuje stan rozwoju usług telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem Internetu, w tym telewizji internetowej IPTV, hybrydowej HbbTV oraz bazujących na nich usług takich jak popularna VoD (Video on Demand), podobna do niej OTT TV (over-the-top TV). Przedstawiono prognozę rozwoju tych rozwiązań usług telewizyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego ryku telewizyjnego.
[ Bibtex Plain ]
Krzysztof Bronk, Adam Lipka, Rafał Niski, Błażej Wereszko
Wind farms influence on radiocommunication systems
operating in the VHF and UHF bands
The following paper discusses several aspects connected with the wind farms’ impact on radiocommunication systems. The first part of this article is filled with the analysis of the ITU-R BT.1893 model, originally created for the analysis of the interaction between the wind turbines and digital TV receivers in the UHF band. A measurement campaign carried out by the authors confirmed that this model is also applicable for the lower, maritime VHF band. Utilizing the software implementation of this model, the authors conducted a thorough simulation analysis of the wind turbines’ influence on radio systems working in both VHF and UHF bands. The results of these simulations are presented and discussed in the second part of the paper.
[ Bibtex Plain ]