+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2014

Andrzej Hildebrandt
Od Redaktora Naczelnego
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Zieliński
Możliwe scenariusze zmian i rozwoju rynku telewizyjnego w Polsce
Artykuł porusza istotną tematykę rozwoju ogólnodostępnych mediów elektronicznych w Polsce, szczególnie w kontekście dyskusji na temat tzw. drugiej dywidendy cyfrowej. Przedstawia aktualny stan rynku telewizyjnego w kontekście zmian wywołanych cyfryzacją telewizji naziemnej i dyskutuje możliwe scenariusze rozwoju tej części rynku w Polsce.
[ Bibtex Plain ]
Renata Śliwa
Regulacja bodźcowa w telekomunikacji
Artykuł stanowi zarys problematyki regulacji bazującej na wynikach, regulacji pułapem cenowym w kontekście transformowania sektora telekomunikacyjnego z tego opartego na podejściu monopolistycznym do podejścia opartego na konkurencji (deregulacji). Zaprezentowane treści obejmują cechy charakterystyczne regulacji bazującej na wynikach, regulacji pułapem cenowym, mechanizm tej regulacji, oraz rolę wiarygodności regulacyjnej w procesie konstrukcji planów regulacyjnych opartych na silnych bodźcach.
[ Bibtex Plain ]
Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski
Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa
W artykule zaprezentowano określenia związane z cyberterroryzmem oraz jego istotę. Następnie przedstawiono kategorie przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni, rodzaje, formy oraz scenariusz ataku w cyberprzestrzeni. Zwrócono uwagę na metody i sposoby przeciwdziałania temu szczególnemu zagrożeniu oraz na uwarunkowania prawne ochrony cyberprzestrzeni.
[ Bibtex Plain ]
Ryszard Strużak, Janusz Sobolewski
Wirtualna zajętość widma w sieciach radia kognitywnego - algorytmy oceny
Artykuł zawiera ogólny przegląd problemów związanych z inżynierią widma w aspekcie radia kognitywnego, bez wiązania go z jakąkolwiek specyficzną technologią, zakresem częstotliwości lub zastosowaniem. Zajętość taka jest powodowana nieliniowościami w elementach toru transmisyjnego i w otoczeniu. Omawia się w nim podstawowe mechanizmy oraz dyskutuje problemy praktycznego wykorzystania tej nowej technologii. Przedstawia się dwa algorytmy, z których jeden pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dany kanał częstotliwości może być wykorzystany przez radio kognitywne w konkretnej sytuacji. Przytacza się wyniki badań symulacyjnych pokazujące, że wirtualna zajętość może znacznie ograniczać pulę dostępnych kanałów. Drugi algorytm pozwala oszacować prawdopodobieństwo tego rodzaju efektów nieliniowych przy koegzystencji systemów radiowych na danym obszarze geograficznym. Chociaż został on opracowany dla innego zastosowania radia (tzw. CB - citizen band) autorzy proponują, aby zaadaptować go dla potrzeb radia kognitywnego. Dotychczas, przy wyznaczaniu obszarów potencjalnego zastosowania radia kognitywnego nie brano pod uwagę wirtualnej zajętości ani nie zwracano uwagi na konieczność oddzielnego planowanie częstotliwości dla kanałów nadawania i dla kanałów odbioru w radiu kognitywnym. Wspomina się związane z tematem wcześniejsze badania Instytutu Łączności i proponuje się dalsze prace.
[ Bibtex Plain ]
Paweł Godlewski, Bolesław Kowalczyk, Piotr Kobus, Katarzyna Wojciechowska
Obrazowanie stanu akumulatorów w smartfonie na podstawie SMS-ów z urządzeń TBA-IŁ
W artykule scharakteryzowano zasady eksploatacji baterii akumulatorów w obiektach telekomunikacyjnych, podano ogólne informacje o rodzinie urządzeń TBA-IŁ, przeznaczonych do pomiaru dysponowanej pojemności takich baterii w obiektach oraz opisano wprowadzoną w ostatnim okresie ich nową funkcjonalność – graficzną prezentację wyników badań w smartfonie na podstawie odebranych z tych urządzeń wiadomości SMS.
[ Bibtex Plain ]