+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) - 1-2/2011

Andrzej Hildebrandt
Wstęp
 
[ Bibtex Plain ]
Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki
Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej
W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej, koncentrującej się na wykrywaniu wiedzy w dużych zbiorach tekstu, omówiono rezultaty prac wykonanych w Instytucie Łączności PIB w ramach projektu badawczego zamawianego „Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe”. Prace wstępne i rozpoznawcze doprowadziły do sformułowania założenia na przyjazny, spersonalizowany system wspomagania wyszukiwania wiedzy w dużych zbiorach tekstu. Efektem końcowym zaś jest pilotowy system PrOnto wykorzystujący narzędzia inżynierii ontologicznej w dwóch aspektach: jednym – wspomagającym wyszukiwanie informacji w dokumentach elektronicznych na podstawie osobistej ontologii użytkownika i drugim – wspomagającym współdzielenie źródeł wiedzy przy wykorzystaniu modeli ontologicznych. Artykuł kończą wnioski co do stosowalności różnych metod wykorzystania narzędzi inżynierii ontologicznej oraz sposobów kontynuacji prac.
[ Bibtex Plain ]
Franciszek Kamiński
Wybrane aspekty regulacji światłowodowych sieci dostępowych
Przedstawiono wybrane aspekty regulacji dotyczących światłowodowych sieci dostępowych w Unii Europejskiej, koncentrując uwagę na zaleceniu w sprawie dostępu do sieci nowej generacji oraz działalności regulacyjnej instytucji krajowych i Komisji Europejskiej. Podkreślono formalnoprawne podejście Komisji Europejskiej do inwestycji światłowodowych, które charakteryzują się znaczną kapitałochłonnością, długim okresem zwrotu nakładów, ale efektami pośrednimi o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa UE. Poddano krytycznej ocenie zasadę neutralności technicznej w świetle dynamicznych zmian rynkowych, wagi efektów pośrednich oraz czynnika czasu dla gospodarki Unii Europejskiej.
[ Bibtex Plain ]
Artur M. Palowski
Konkurencyjność i konkurencja cenowa sektora telefonii komórkowej na Litwie, Łotwie i w Estonii w 2010 r.
Przeanalizowano konkurencyjność i konkurencję cenową w sektorach telefonii komórkowej państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) na koniec 2010 r. Analiza konkurencyjności została dokonana przez porównanie z usługami substytucyjnymi oferowanymi prze telefonię stacjonarną i internetową, konkurencja cenowa zaś na podstawie cenników publikowanych przez poszczególnych operatorów infrastrukturalnych działających na tych rynkach.
[ Bibtex Plain ]
Andrzej Zieliński
Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej w Polsce
Opisano stan cyfryzacji transmisji telewizyjnych w Polsce zarówno satelitarnych, jak i kablowych oraz proces cyfrowego przełączenia telewizji naziemnej, będący obecnie najważniejszym wydarzeniem związanym z rozwojem usług telewizyjnych w Polsce. Przedstawiono prognozę rozwoju tych usług w bieżącej dekadzie.
[ Bibtex Plain ]
Bolesław Kowalczyk, Marian Kowalewski, Henryk Parapura
Sieci i usługi telekomunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym
W artykule opisano zasady obiegu informacji, charakterystykę sieci łączności elektronicznej oraz propozycję wykorzystania nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w procesie zarządzania kryzysowego.
[ Bibtex Plain ]
Henryk Parapura, Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk
Ostrzeganie i alarmowanie ludności w niebezpieczeństwie
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemów ostrzegania i alarmowania ludności o niebezpieczeństwie w Polsce i na świecie oraz kierunki ich rozwoju. Omówiono podstawowe uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące ostrzegania i alarmowania ludności w Polsce oraz rozwiązania techniczne stosowane w tym zakresie. Dokonano przeglądu wybranych projektów i rozwiązań technicznych tych systemów realizowanych w innych krajach, w tym w UE. Podjęto także próbę identyfikacji projektów realizowanych w Polsce.
[ Bibtex Plain ]