+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

naglowek_do_projketow

Realizacja projektu została zakończona.

Tytuł Projektu:
System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa

logo_sips

Nr Projektu: POIG.07.00.01-00-019/09

Nr Umowy: POIG.07.00.01-00-019/09-00

Akronim: SIPS

Strona Projektu: www.sips.itl.waw.pl

W dniu 25 września 2009 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cele Projektu:
Celem Projektu SIPS jest utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów, dotyczących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach wymagających interwencji. Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, tworząc zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla obywateli i przedsiębiorców.
Zasoby informacyjne zgromadzone w ramach Projektu pomogą przedsiębiorcom, szczególnie z sektora MŚP, w projektowaniu i budowie optymalnych rozwiązań sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także tworzenia właściwych e-usług.
Dodatkowym celem Projektu jest promocja usług społeczeństwa informacyjnego wśród obywateli na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Opis Projektu:
Projekt SIPS jest realizowany w ramach Partnerstwa, które tworzą następujące instytucje: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Instytut Łączności - jako lider Partnerstwa, jest odpowiedzialny w Projekcie za budowę i utrzymanie baz danych oraz zintegrowanej bazy wiedzy na temat istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu, a także za utworzenie i utrzymanie platformy e-warsztatów służącej wspieraniu budowy infrastruktury i rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego, szczególnie na obszarach wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Urząd Komunikacji Elektronicznej - odpowiada za budowę, utrzymanie i redakcję treści portalu informacyjnego Polska Szerokopasmowa stanowiącego rozwinięcie portalu Krajowe Forum Szerokopasmowe. Portal ten przewidywany jest jako zespół zintegrowanych portali internetowych zawierających informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. W ramach portalu przewiduje się także prezentację zawartości baz danych i bazy wiedzy stworzonych w ramach Projektu.
Ministerstwo Infrastruktury - koordynować będzie działania związane z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2009-31.12.2012

Główne produkty Projektu:

Procedury:

  • sporządzania, aktualizowania i udostępniania informacji o infrastrukturze szerokopasmowej,
  • sporządzania, aktualizowania i udostępniania map obszarów "białych", "szarych" i "czarnych".

Bazy danych:

  • baza informacji o infrastrukturze szerokopasmowej w regionach,
  • baza zawierająca informacje o rynku usług szerokopasmowych.

Aplikacje i usługi teleinformatyczne:

  • platforma e-warsztatów z zawartością informacyjną z zakresu budowy i zastosowania infrastruktury szerokopasmowej,
  • portal Polska Szerokopasmowa przewidywany jako zespół portali internetowych zawierających rozbudowane informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej, ponadto prezentujący zawartość bazy wiedzy oraz będący miejscem wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce,
  • baza wiedzy na temat infrastruktury szerokopasmowej, rynku usług szerokopasmowych oraz zintegrowanych platform komunikacji elektronicznej w zakresie e-administracji.

Produktem projektu będą również spotkania informacyjno doradcze z beneficjentami ostatecznymi.