+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster
logo-il_h80                  logo_MLB-3        

Realizacja projektu została zakończona.

 

Tytuł projektu rozwojowego:

Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej dla zespołów dowodzenia i łączności

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy.

Umowa z MNiSW nr: O R00 0075 11

Akronim: MLB

Realizacja: Konsorcjum: Instytut Łączności (Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej Z-10, Zakład Systemów Radiowych Z-1), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu Płd. (WZŁ1)

Okres realizacji: 2010-2012

Geneza Projektu:

Wniosek na realizację Projektu został złożony w XI konkursie projektów rozwojowych, organizowanym w ramach finansowania nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek był rozpatrywany przez Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa. W trakcie postępowania konkursowego był on opiniowany przez 3 recenzentów i uzyskał ocenę 8,167, przy maksymalnej ocenie 10. W czerwcu 2010 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznane zostało finansowanie na realizację Projektu. W dniu 1 września 2010 r. została podpisana umowa o wykonanie projektu rozwojowego.

Cel i efekt końcowy Projektu:

Celem ogólnym Projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania sieci łączności, w szczególności wykorzystywanej przez służby związane z bezpieczeństwem kraju.

Bezpośrednim celem Projektu jest umożliwienie efektywnej kontroli i oceny funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej poprzez prowadzenie badań w terenie, w warunkach rzeczywistego korzystania z tych usług.

Planowanym efektem końcowym Projektu jest prototyp mobilnego laboratorium badania (MLB) funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej, mających zastosowania w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz obronności państwa na potrzeby zespołów dowodzenia i łączności.

Realizacja Projektu znacząco wpłynie na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb służb związanych z bezpieczeństwem kraju w zakresie usług komunikacji elektronicznej.

Główne produkty Projektu:

W wyniku działań projektowych zostaną opracowane:

  • Koncepcja budowy i wymagania na MLB;
  • Metodyka działania MLB oraz procedury badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej;
  • Projekt techniczny MLB;
  • Prototyp MLB;
  • Dokumentacja powykonawcza prototypu MLB;
  • Wyniki badań prototypu MLB.