+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

CRUISE
Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking
Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments
IST Call 4 FP6-2004-IST-4

logo_cruiseWT

Sieć doskonałości dotycząca aspektów aplikacyjnych i komunikacyjnych bezprzewodowych sieci sensorowych - Tworzenie wszechobecnych środowisk inteligentnego sensoringu

Głównym celem CRUISE jest planowanie i koordynacja prac badawczych dotyczących zastosowań sieci łączności bezprzewodowej w Europie. Partnerami CRUISE są organizacje związane z badaniami i rozwojem (R&D), zarówno akademickie, jak i inne, mające osiągnięcia w dziedzinie bezprzewodowych sieci. Doświadczenia i wiedza zdobyte w trakcie realizacji różnych projektów pozwolą na stworzenie silnego zespołu zdolnego do wspólnych działań zmierzających do stworzenia publicznie dostępnej bazy wiedzy "State-of-the-Art". Współpraca polegać będzie na gromadzeniu informacji, porównywaniu, argumentacji i rozpowszechnianiu. CRUISE będzie skupiać się na pracach badawczych mających za zadanie rozwiązywanie konkretnych teoretycznych i technicznych problemów umożliwiających tworzenie zastosowań sieci sensorowych, z których w znaczący sposób skorzysta społeczeństwo europejskie.

Partnerzy CRUISE reprezentują różnorodne grupy, połączone wspólną wizją wszechobecnej inteligencji otoczenia. Niniejsza Sieć oparta jest na przeświadczeniu, ze otwarta sieć doskonałości w tej dziedzinie przyniesie społeczeństwu europejskiemu korzyści związane z wykorzystaniem sieci sensorowych i pomoże zlikwidować obecny brak spójności działań. Zakłada się równoczesne prowadzenie prac badawczych finansowanych z funduszy europejskich zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Drugim istotnym powodem zgłoszenia niniejszej Sieci jest niska świadomości olbrzymich korzyści płynących z bezprzewodowych sieci sensorowych.

Większość badań naukowych obecnie prowadzonych w dziedzinie bezprzewodowych sieci sensorowych jest w pewnym sensie pozbawiona wniosków końcowych, skupiona na wąskich zagadnieniach, bez jasno sformułowanych celów w postaci konkretnych zastosowań. CRUISE przeciwnie, skupiać się będzie na tych badaniach naukowych dotyczących sieci sensorowych, które będą pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów teoretycznych i technicznych zastosowań. Ogólnie przyjętym sposobem działania będzie szczegółowe badanie zastosowania sieci sensorowych w dziedzinach, które potencjalnie mogą przynieść znaczące korzyści społeczeństwu europejskiemu, określanie istniejących potrzeb w tematyce badań naukowych, a następnie dążenie do ich realizacji.

Istnieje wiele możliwości wzbogacających osiągnięcia w dziedzinie sieci sensorowych. Konsorcjum CRUISE zwróci się do wszystkich uczestników prac w tej dziedzinie, określi korzyści zarówno krótkoterminowe, jak i długotrwałe oraz przedstawi plany i kierunki działań. W otwartej dyskusji zostaną poruszone takie kwestie, jak normalizacja, współpraca międzynarodowa i własność intelektualna. CRUISE współpracować będzie z przemysłem oraz weźmie pod uwagę wszystkie istniejące i przyszłe europejskie inicjatywy badawcze. Wyniki prowadzonych prac będą udostępniane przez konsorcjum. Członkowie konsorcjum CRUISE będą koordynować prace badawcze zarówno w ramach konsorcjum, jak i poza nim. Dzięki temu mogą zostać wyodrębnione zagadnienia istotne, lecz nie ujęte w sposób wystarczający w prowadzonych obecnie pracach. W celu zwiększenia sprawności w planowaniu badań naukowych i wzajemnych powiązań pomiędzy partnerami konsorcjum będą stosowane te same narzędzia i przyjęta wspólna metodologia. Szczególna uwaga będzie także zwrócona na potrzebę działań szkoleniowych, związanych z zarządzaniem wiedzą, współpracą i wzajemną wymianą informacji. Promocji badań naukowych w dziedzinie sieci sensorowych i publicznemu rozpowszechnianiu wyników badań i naszych wizji niech służy platforma nauczania pod nazwą e-learning@CRUISE. (Proposal part B, Proposal abstract)

Zespół Instytutu Łączności weźmie udział w następujących zadaniach (workpackage):

WP111: State-of-the-Art knowledge base
WP122: Platforms, test-beds, measurements
WP123: Software tools for modelling, design and simulation
WP210: Joint research activities in Sensor Network Architecture and Topology Control (Cluster A)
WP240: Joint research activities in transmission (Cluster D)
WP310: Training, education and events
WP320: Communications, dissemination and standardization activities