+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Paweł Woźniak

Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji

Umowa: Gospostrateg1/385807/4/2018/NCBRNCBIR logo z szarym napisem_q

Informacja o współfinansowaniu: Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Akronim: ZONE

Wykonawcy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (lider), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Okres realizacji: 01.06.2018-31.05.2020

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Wartość projektu: 8 800 024,00 zł

Wartość projektu IŁ: 2 333 933,00 zł

Tematyka projektu: Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie koncepcji zintegrowanego systemu wspierającego działania ograniczające niską emisję. Celem praktycznym projektu jest wypracowanie założeń, przygotowanie prototypu i przetestowanie narzędzia informatycznego - zintegrowanego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w Polsce wraz z Bazą wiedzy - pozwalającego na przełamanie bariery dostępu do informacji kluczowych dla potrzeb podejmowania decyzji przez poszczególne agendy i administrację publiczną różnych szczebli o kształcie i intensywności polityk i programów wspierających walkę z niską emisją sektora komunalno-bytowego w Polsce. W ramach projektu zostanie przygotowany projekt stosownych regulacji prawnych osadzających istnienie systemu wsparcia polityk i programów ograniczenia niskiej emisji w przepisach prawa, definiujących poszczególnych interesariuszy w tym dostawców danych do systemu i zapewniających jednocześnie systematyczną aktualizację danych zbieranych do systemu, co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy nt. źródeł niskiej emisji, rzeczywistych emisji zanieczyszczeń z poszczególnych rodzajów źródeł grzewczych, ich oddziaływania na jakość powietrza, czy wpływu na zdrowie, a co za tym idzie generowane koszty zewnętrzne. Pozwoli zidentyfikować źródła niskiej emisji w gospodarstwach domowych, oszacować zewnętrzne koszty zdrowotne na konkretnych obszarach, określić optymalną interwencję mającą na celu likwidację źródeł niskiej emisji, a także efektywnie zarządzać programami nakierowanymi na zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Projektowany system będzie też mógł stanowić podstawowe narzędzie do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawnych służących ochronie powietrza. Ponadto zintegrowany system wspierający politykę na rzecz ograniczenia niskiej emisji może stanowić narzędzie do lepszego planowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę energetyczną, zaś w dłuższej perspektywie stanowić przykład, w jaki sposób big data pozwalają zwiększyć skuteczność prowadzonych polityk. W ramach projektu przewidziano pilotaż na wybranych gminach, który pozwoli przetestować narzędzie powstałe w wyniku realizacji wcześniejszych etapów niniejszego projektu. Tym samym będzie możliwość weryfikacji wykorzystania tego systemu jako instrumentu wsparcia w praktyce. Ponadto, jego wdrożenie przyczyni się do realizacji zadań wyznaczonych w Programie Czyste Powietrze.

, CYBERSECIDENT/369195/I/NCBR/2017 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE