+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Zakłady naukowo-badawcze

Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) prowadzi prace w dziedzinie systemów urządzeń telekomunikacyjnych.

Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT (Z-2) prowadzi prace związane z rozwojem sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Zakład Technologii i Zastosowań Internetu (Z-3) prowadzi prace badawcze dotyczące nowych architektur sieci telekomunikacyjnych oraz możliwości zastosowania nowych technologii w sieciach telekomunikacyjnych. Ponadto, w Zakładzie wykonywane są prace badawcze dotyczące zastosowań sieci Internet do realizacji różnego rodzaju usług (m.in. w obszarze multimediów, Internetu Rzeczy, Inteligentnych Miast itp.). Zakres prac obejmuje również planowanie i wymiarowania sieci telekomunikacyjnych. Zakład Z-3 wykonuje także prace badawczo-rozwojowe w zakresie budowania sieci laboratoryjnych i prototypowania nowych rozwiązań sieciowych oraz tworzenia narzędzi do symulowania systemów telekomunikacyjnych i prowadzenia badań symulacyjnych, oraz prace związane z projektowaniem, implementacją, testowaniem i zdalnym udostępnianiem wirtualnych zasobów sieci laboratoryjnych.

Zakład wykonuje ekspertyzy oraz analizy związane z rozwojem sieci telekomunikacyjnych, wdrażaniem nowych technologii w tych sieciach oraz wykorzystaniem sieci Internet do różnych zastosowań.

Zakład Cyberbezpieczeństwa (Z-4) koncentruje się na prowadzeniu prac związanych z cyberbezpieczeństwem w zakresie: modeli, metod i technik oceny cyberbezpieczeństwa procesów, produktów i usług teleinformatycznych, a także bezpieczeństwa i niezawodności sieci telekomunikacyjnych. Ponadto określa wymagania cyberbezpieczeństwa i prywatności oraz rozwoju produktów, procesów i usług zgodnie z zasadami „security by design”, „privacy by design” oraz „privacy by default”.

Zakład Aplikacji Multimedialnych, Telemetrii i Systemów Inwentaryzacji (Z-5) zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem sieci teleinformatycznych oraz infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych i multimediów, w szczególności dotyczących: transformacji istniejących sieci telekomunikacyjnych w sieci następnej generacji (NGA, ang. Next Generation Access); integracji usług multimedialnych w sieciach telekomunikacyjnych; nowoczesnych, szerokopasmowych sieci dostępowych; infrastruktury dostępowej dla multimediów; mediów cyfrowych.

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju systemów informacyjnych dotyczących: rozproszonych systemów teleinformatycznych, teorii projektowania, sterowania i analiz sieci teleinformatycznych oraz systemów wspomagania decyzji, systemów inteligentnych i zarządzania wiedzą.

Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie systemów radiokomunikacyjnych i satelitarnych, bezprzewodowych sieci sensorowych, współczesnych technik transmisyjnych, bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej oraz zagadnień związanych z propagacją w systemach lądowych oraz morskich. Dodatkowo do kompetencji zakładu należy projektowanie i symulacja sieci radiowych, analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem na lądzie i morzu, wykonywanie pomiarów parametrów systemów oraz przygotowywanie ekspertyz i dokumentacji technicznej.

Zakład Zasilania Urządzeń Telekomunikacji i Energetyki (Z-10) prowadzi prace naukowo-badawcze; wykonuje analizy i ekspertyzy; oceny jakościowe, niezawodnościowe, techniczno-ekonomiczne i eksploatacyjne istniejących i nowoprojektowanych systemów elektroenergetycznych; opracowuje założenia techniczne i projekty wykorzystania zasobników energii w energetyce i telekomunikacji; systemów i urządzeń zasilających na potrzeby telekomunikacji oraz układów kontroli i zarządzania tymi urządzeniami; zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej. Prowadzi też działania wdrożeniowe, instalacyjne, serwisowe i szkoleniowe.

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) prowadzi prace badawcze w dziedzinie metrologii: wielkości elektrycznych w tym w zakresie b.w.cz, parametrów transmisji sygnałów w sieciach teleinformatycznych, czasu i częstotliwości oraz metrologii fotonicznej. Ponadto Z-12 zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi/międzynarodowymi poprzez świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz prowadzenie porównań międzylaboratoryjnych.

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu (Z-21) prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń systemów, sieci radiowych i telewizyjnych oraz ochrony przed zakłóceniami radioelektrycznymi; anten radiokomunikacyjnych, radiofonicznych i telewizyjnych, radiowych linii przesyłowych; pomiarów anten nadawczych i odbiorczych; zjawisk i mechanizmów generacji narażeń elektromagnetycznych, oceny oraz kwalifikacji stopnia zagrożeń środowiska. Ponadto prowadzi prace oraz ma uprawnienia w zakresie zatwierdzania rozwiązań na konstrukcje wsporcze anten. W ramach Zakładu działają: Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma, Pracownia Badania Pól i Zaburzeń oraz Laboratorium Badań EMC i Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC.