+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Działy

Dział Prawny (DP)

Dział Prawny (DP) współpracuje z Dyrekcją i komórkami rzeczowo właściwymi nad przygotowywaniem wewnętrznych dokumentów normatywnych, udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne, a także opracowuje projekty dokumentów obejmujących czynności prawne.

Ponadto do zadań Działu Prawnego należy:

  • zapewnianie reprezentacji Instytutu w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed organami administracji publicznej, a także sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, w zakresie nieobejmującym postępowań przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i znaków towarowych;
  • zapewnianie reprezentacji Instytutu w sprawach spornych dotyczących uprawnień lub obowiązków cywilnoprawnych Instytutu;
  • nadzór i koordynacja współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi świadczącymi usługi prawne na rzecz Instytutu,
  • koordynowanie prac związanych z opiniowaniem przez Instytut projektów aktów prawnych.