+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Działy

W ramach Działu Administracyjno-Prawnego (DAP) funkcjonują zespoły do spraw:

  • administracji;
  • zakupów;
  • prawnych.

Dział Bezpieczeństwa (DB) zapewnia realizację przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o zarządzaniu kryzysowym oraz o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dział Informacji Naukowej (DIN) prowadzi bibliotekę, gromadzi i opracowuje dane naukowo-techniczne, udziela informacji, wydaje i rozpowszechnia stałe czasopisma instytutowe oraz inne opracowania IŁ, koordynuje działalność normalizacyjną krajową i międzynarodową pracowników Instytutu; koordynuje prace finansowane z funduszy na naukę: działalność statutową, działalność wspomagającą badania, służby państwowe.

Dział Informatyki (DIT) zapewnia wsparcie informatyczne dla wszystkich pracowników IŁ, prowadzi utrzymanie i rozwój usług informatycznych, a także utrzymanie infrastruktury IT Instytutu. Koordynuje prace związane z budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych IŁ. Prowadzi prace w zakresie analizy, projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych na potrzeby IŁ i odbiorców zewnętrznych. Wspiera tego typu prace realizowane przez inne komórki Instytutu. Zapewnia ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Realizuje projekty, prace badawczo-rozwojowe oraz eksperckie w zakresie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych i teleinformatycznych. Udziela konsultacji oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Instytutu dotyczące systemów i infrastruktury informatycznej.

Dział Koordynacji Projektów i Wsparcia Sprzedaży (DKPiWS) koordynuje pozyskiwanie i obsługę wszystkich źródeł przychodów Instytutu, bierze udział w doborze zasobów Instytutu do realizacji dotacji celowych, projektów i umów rynkowych, przygotowuje rekomendacje dla dyrekcji w zakresie doboru przychodów do realizacji tych zadań.

W ramach DKPiWS funkcjonują zespoły do spraw:

  • koordynacji realizacji dotacji i projektów;
  • sprzedaży i komercjalizacji;
  • marketingu.

Dział Krajowego Systemu Poboru Opłat i Monitoringu Transportu (DKSPO) zajmuje się głównie realizacją umowy z GITD na przejęcie i utrzymanie ESPO, koordynacją prac związanych z utrzymaniem i sprawnym funkcjonowaniem ESPO, prowadzeniem stałej komunikacji w obszarach dotyczących systemu, za które odpowiedzialny jest Instytut Łączności.

Dział Księgowości (DK) prowadzi ewidencję księgową wszystkich operacji gospodarczych Instytutu; rozlicza koszty i sporządza kalkulacje wynikowe dla wszystkich komórek organizacyjnych; współpracuje z bankiem; prowadzi kasy IŁ; rozlicza delegacje krajowe i zagraniczne; sporządza sprawozdawczość dla GUS i innych organów państwowych; rozlicza podatki, prowadzi analizy i sprawozdawczość zarządczą.

Dział Spraw Pracowniczych (DSP) prowadzi administrację personalną pracowników; gospodaruje funduszem płac i ZFŚS; planuje potrzeby kadrowe i rekrutuje pracowników; planuje i organizuje szkolenia pracowników; kształtuje system wynagrodzeń i motywowania pracowników; koordynuje proces ocen pracowników; koordynuje proces informacji wewnętrznej; nadzoruje BHP i opiekę medyczną dla pracowników; współpracuje z zakładową organizacją; koordynuje obsługę prawną spraw pracowniczych.

Zespół Analiz Budżetu i Kontrolingu (ZAB) prowadzi prace związane z planowaniem, realizacją i raportowaniem budżetu Instytutu; przygotowuje analizy finansowe, prowadzi kontrole wydatków Instytutu oraz raportuje zagrożenia i nieprawidłowości do Dyrekcji.