+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Działy

Biuro Dyrekcji (BD)
prowadzi obsługę administracyjną dyrekcji i Rady Naukowej; przechowuje i archiwizuje dokumentację Instytutu; przygotowuje dokumenty normatywne Instytutu; odpowiada za ochronę własności intelektualnej i patentowej; zapewnia obsługę prawną.

Dział Administracyjny (DA)
administruje terenami i obiektami Instytutu (w tym osiedlem mieszkaniowym IŁ); utrzymuje obiekty w czystości; prowadzi gospodarkę lokalami, ewidencję środków trwałych, prowadzi gospodarkę magazynową; konserwację infrastruktury technicznej; planuje i realizuje inwestycje budowlane oraz remonty; prowadzi kancelarię i archiwum; zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i ochrony obiektu; zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu będącego własnością IŁ; zapewnia usługi transportowe.

Dział Informacji Naukowej i Szkoleń (DINS)
prowadzi bibliotekę, gromadzi i opracowuje dane naukowo-techniczne, udziela informacji, wydaje i rozpowszechnia stałe czasopisma instytutowe oraz inne opracowania IŁ, koordynuje działalność normalizacyjną krajową i międzynarodową pracowników Instytutu; koordynuje prace finansowane z funduszy na naukę: działalność statutową, działalność wspomagającą badania, służby państwowe.

Dział Informatyki (DIT)
zapewnia wsparcie informatyczne dla wszystkich pracowników IŁ, prowadzi utrzymanie i rozwój usług informatycznych, a także utrzymanie infrastruktury IT Instytutu. Koordynuje prace związane z budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych IŁ. Prowadzi prace w zakresie analizy, projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych na potrzeby IŁ i odbiorców zewnętrznych. Wspiera tego typu prace realizowane przez inne komórki Instytutu. Zapewnia ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Realizuje projekty, prace badawczo-rozwojowe oraz eksperckie w zakresie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych i teleinformatycznych. Udziela konsultacji oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Instytutu dotyczące systemów i infrastruktury informatycznej.

Dział Księgowości (DK)
prowadzi ewidencję księgową wszystkich operacji gospodarczych Instytutu; rozlicza koszty i sporządza kalkulacje wynikowe dla wszystkich komórek organizacyjnych; współpracuje z bankiem; prowadzi kasy IŁ; rozlicza delegacje krajowe i zagraniczne; sporządza sprawozdawczość dla GUS i innych organów państwowych; rozlicza podatki, prowadzi analizy i sprawozdawczość zarządczą.

Dział Rozwoju i Koordynacji Projektów (DRP)
prowadzi działania mające na celu rozwój produktów i usług oferowanych przez Instytut; koordynuje prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów oraz koordynuje działania sprzedażowe produktów i usług Instytutu.

Dział Spraw Pracowniczych (DSP)
prowadzi administrację personalną pracowników; gospodaruje funduszem płac i ZFŚS; planuje potrzeby kadrowe i rekrutuje pracowników; planuje i organizuje szkolenia pracowników; kształtuje system wynagrodzeń i motywowania pracowników; koordynuje proces ocen pracowników; koordynuje proces informacji wewnętrznej; nadzoruje BHP i opiekę medyczną dla pracowników; współpracuje z zakładową organizacją; koordynuje obsługę prawną spraw pracowniczych.

Dział Szkoleń (DSZ)
prowadzi działalność edukacyjną związaną z nowoczesną telekomunikacją i informatyką. Pełni funkcję centrum szkoleniowo-konferencyjnego, organizując i prowadząc seminaria, warsztaty, konferencje krajowe i międzynarodowe.

Dział Zakupów (DZ)
realizuje zakupy inwestycyjne oraz bieżące zakupy materiałowe na podstawie: planu inwestycyjnego, bieżących potrzeb zakładów/działów, realizowanych projektów oraz prac rynkowych zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w instytucie.

Zespół Analiz i Budżetu (ZAB)
prowadzi prace związane z planowaniem, realizacją i raportowaniem budżetu Instytutu; przygotowuje analizy finansowe, prowadzi kontrole wydatków Instytutu oraz raportuje zagrożenia i nieprawidłowości do Dyrekcji.