+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Jesteśmy wiodącą, niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.

Służymy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy.
Zapewniamy wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa.

Wspieramy polskie podmioty gospodarcze w procesie wdrażania najnowszych technologii telekomunikacyjnych oraz informatycznych, w tym bazujących na przyszłych sieciach mobilnych piątej generacji (5G), celem zwiększenia innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Realizujemy prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku.

Nasze naczelne wartości

 • Nasza działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań.
 • Autonomicznie określamy naszą strategię badawczą w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Strategia ta jest zgodna z założeniami krajowej i europejskiej polityki ekonomicznej oraz badawczej.
 • Gromadzona przez nas wiedza i jakość wykonywanych badań umożliwiają nam osiąganie oraz utrzymywanie wiodącej pozycji na rynku krajowym i europejskim.
 • Jesteśmy elementem polskiego środowiska naukowego. To zobowiązuje nas do doskonałości w działalności naukowej i stosowania dobrych praktyk.
 • Jesteśmy instytucją niezależną i zajmujemy neutralne stanowisko w stosunku do wszelkich grup interesów.
 • Korzystamy ze środków publicznych, dbając o ich właściwe wykorzystywanie i rozliczanie. Ponadto uzyskujemy przychody ze źródeł komercyjnych, prowadząc m.in. działalność ekspercką, edukacyjną i usługową.
 • Satysfakcja klienta jest jednym z zasadniczych wskaźników naszego sukcesu. Informacje uzyskane od klientów i wyniki realizowanych dla nich prac traktujemy jako poufne.
 • Dzięki transformacji osiągnięć naukowych na użyteczne innowacje przyczyniamy się do rozwoju gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności.
 • Współpracujemy z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).
 • Bierzemy czynny udział w dialogu między środowiskiem naukowym a ogółem społeczeństwa. Uczestniczymy w debatach dotyczących dziedzin badań, w których jesteśmy aktywni lub zdolni do wniesienia znaczącego wkładu.
 • Dbamy o nasz rozwój naukowy, zawodowy i osobisty. Uzyskaną dzięki temu wiedzę wykorzystujemy z pożytkiem dla Instytutu.
 • Budujemy dobre wzajemne relacje. Dbamy o integrację pracowników.
 • Delegowanie obowiązków i odpowiedzialności stwarza nam swobodę pracy. Decyzje przedstawiamy w sposób otwarty i zrozumiały.
 • Mamy możliwość spotykania się z kierownictwem i omawiania swoich problemów zawodowych oraz osobistych.
 • Traktujemy ochronę środowiska jako naturalny obowiązek.
 • Spełniamy wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.