+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Przy Centralnej Izbie Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) działa Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr certyfikatu: AP 015).

Laboratorium:

  • ma opisany w Księdze Jakości system zapewnienia jakości, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
  • prowadzi prace w zakresie wzorcowania/kalibracji przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych, optoelektrycznych, temperatury, wilgotności oraz czasu i częstotliwości;
  • zapewnia spójność pomiarową z wzorcami państwowymi Głównego Urzędu Miar oraz międzynarodowymi (NIST, NPL i PTB);
  • ma w pełni automatyczne stanowiska kalibracyjne.

Laboratorium otrzymało:

PCAa-AP015_h150

  • w 1999 r. - certyfikat akredytacji nr A/15/99 wydany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, akredytacja wg normy PN-EN 45001;
  • w 2002 roku - certyfikat akredytacji nr AP 015 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), akredytacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025;
  • w kolejnych 4-letnich cyklach akredytacji wydawane były certyfikaty akredytacji PCA potwierdzające kompetencje do wykonywania kalibracji;
  • zakres akredytacji podlega rozszerzeniu i aktualizacji.

Regulamin świadczenia usług

Certyfikat

Zakres akredytacji

Nagrody i wyróżnienia

Kontakt z laboratorium:

Tel. (+48) 22 5128 407
E-mail: lmeeio@il-pib.pl