+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Z wnioskiem o udzielenie aprobaty technicznej zwraca się producent lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych.

W ciągu miesiąca od daty rejestracji wniosku zostaje przeprowadzona jego weryfikacja. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o potrzebie przeprowadzenia postępowania aprobacyjnego lub o odmowie wszczęcia postępowania.

Wszczęcie postępowania aprobacyjnego następuje w terminie określonym porozumieniem stron o przeprowadzeniu takiego postępowania.

Instytut Łączności przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. W stanowisku tym zostają określone działania niezbędne do dokonania oceny przydatności wyrobu. Przeprowadzenie tych działań należy do wnioskodawcy i nie wchodzi w zakres postępowania aprobacyjnego.

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji określonej w stanowisku w sprawie wniosku Instytut Łączności dokonuje oceny przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie.

Aprobata techniczna udzielana jest na 5 lat, okres ten może być przedłużony. W określonych sytuacjach aprobata może być zmieniona lub uchylona.

Instytut Łączności zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania aprobacyjnego i zachowanie tajemnicy, co do zastrzeżonych przez wnioskodawcę wyników badań, dokumentacji i opisu technologii.