+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności – PIB i Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły prace nad projektem SI2PEM. Jego rezultatem będzie powstanie ogólnodostępnego systemu informacyjnego o urządzeniach emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. 19 września 2018 r. odbyła się publiczna prezentacja założeń tego projektu.

Projekt „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM)” zakłada gromadzenie danych o istniejących instalacjach radiowych oraz wyników pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM). Zebrane informacje zostaną udostępnione w czytelny, spójny i ujednolicony sposób za pośrednictwem ogólnodostępnej e-usługi. Oprócz prezentacji aktualnych danych w formie tabel i map interaktywnych, system umożliwi również symulację natężenia PEM w wybranym punkcie kraju. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego przeprowadzanych w otoczeniu stacji bazowych.

System budowany w ramach SI2PEM jest skierowany przede wszystkim do obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do danych zawierających wyniki pomiarów PEM. Korzystać z niego będą również operatorzy telekomunikacyjni planujący rozbudowę sieci oraz służby ochrony środowiska.

Projekt SI2PEM realizowany jest w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pełne uruchomienie usługi informacyjnej ma nastąpić w lutym 2020 r.

19 września 2018 r.  w Instytucie Łączności odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu. Nagranie wideo z prezentacji jest dostępne na kanale YouTube Instytutu.